KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Kupczak informuje, że powierzone dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowym jest Monika Kupczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Kupczak, ul. Magnoliowa 32/2, 62-023 Robakowo, NIP: 9231690073, REGON: 387184951.

II. Kontakt z Administratorem:

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez: formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: adwokat-kupczak.pl, adres e-mail: , listownie na adres: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Kupczak, ul. Magnoliowa 32/2, 62-023 Robakowo, telefonicznie pod numerem: 729 113 231.

III. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych:

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu świadczenia pomocy prawnej, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz wykonania zawartych umów oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy – do czasu realizacji umowy, a w przypadku wiadomości przesłanej przez formularz kontaktowy – przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania;
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, ustalenia konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług prawnych przez Administratora.
 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
  b) dane kontaktowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
  c) dane osobowe przekazane w dokumentacji i rozmowie w zakresie prowadzonego postępowania;
 2. Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą klauzulą informacyjną.

V. Odbiorcy danych osobowych:

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom współdziałającym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w III niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w szczególności:
  a) innym podmiotom świadczącym usługi prawne,
  b) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądom i organom państwowym),
  c) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym: informatyczne, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, pocztowe oraz kurierskie.
 2. Podmioty, którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

 1. Administrator informuje, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  b) do sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO),
  c) do usunięcia danych (art. 17 RODO „prawo do bycia zapomnianym”),
  d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  e) do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 2. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposób wskazany w pkt II niniejszej klauzuli informacyjnej.

VII. Skarga do organu nadzorczego:

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej klauzuli informacyjnej, przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub chęci zgłoszenia żądania dotyczącego danych osobowych, proszę o kontakt pod adresem: .